Privatlivspolitik for Donorer

Beskyttelse af personoplysninger og fortrolighed har høj prioritet hos European Sperm Bank ApS (“ESB” eller “vi”).

Denne erklæring vedr. beskyttelse af personoplysninger forklarer, hvordan oplysninger om dig indsamles, bruges og videregives af ESB, når du ansøger om at blive sæddonor hos ESB.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger
European Sperm Bank ApS
Struenseegade 9, 2. Sal
2200 København N
CVR-nr. 27506372
Telefon 38343600
E-mail og kontakt til databeskyttelsesrådgiver: dataprotection@europeanspermbank.com

2. Ansøgning om test af sædkvalitet

Ansøgning og tidsbestilling

Vi indsamler de oplysninger, som du giver os direkte, når ud udfylder vores online kontaktformular, såsom kontaktoplysninger, oplysninger om din uddannelse og beskæftigelse, oplysning om hvor du har hørt om ESB, oplysning om at du gerne vil være sæddonor og oplysning om den tid, du bestiller hos ESB, når du skal have undersøgt din sædkvalitet. Vi behandler disse oplysninger, så vi kan vurdere din ansøgning og booke en tid til, at du kan afgive din første sædprøve. Grundlaget for at behandle de oplysninger, du angiver i kontaktformularen, er det samtykke, som du har afgivet i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Undersøgelse af sædkvalitet

Når du har afgivet din første sædprøve, foretager vi en undersøgelse af din sædkvalitet for at undersøge, om du har tilstrækkelig høj sædkvalitet til at kunne blive donor hos ESB. Som led i undersøgelsen behandler vi genetiske oplysninger og helbredsoplysninger om dig. Grundlaget for at behandle disse oplysninger er det samtykke, som du afgiver i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Modtagere

Som del af ansøgningsprocessen anvender vi databehandlere, herunder akkrediterede testlaboratorier til bl.a. at teste for sygdomme mv. Medarbejderne hos testlaboratorierne er underlagt tavshedspligt og behandlingsgrundlaget for videregivelsen af dine genetiske oplysninger er det samtykke, som du har afgivet i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

3.Ansøgning om optagelse i ESB’s donorprogram

Interview mv.

Hvis din sædkvalitet er tilstrækkelig høj, indkaldes du til et donorinterview. Under donorinterviewet indsamler vi oplysninger om dit cpr-nummer, kopi af dit pas eller kørekort, din sygdomshistorik, din seksuelle orientering og seksuelle forhold, dit eventuelle forbrug af alkohol og stoffer, din etnicitet og eventuelle strafbare forhold. Dette sker for, at vi kan dokumentere din helbredstilstand, herunder din sygdomshistorik, som kan omfatte infektioner med seksuelt overførte sygdomme og vurdere, om du kan godkendes som donor. Grundlaget for at behandle disse oplysninger er det samtykke, som du afgiver i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a (helbredsoplysninger og andre følsomme oplysninger), samt databeskyttelseslovens §§ 8, stk. 2, nr. 1 (strafbare forhold) og 11, stk. 2, nr. 1 (CPR-nummer).

Under donorinterviewet indsamler vi potentielt set oplysninger om din families sygdomshistorik. Oplysninger om dine familiemedlemmer omfatter bl.a. deres fødselsdato, etnicitet, fysiske karakteristika, uddannelse og beskæftigelse, samt om de skulle være afgået ved døden. Du skal (for så vidt muligt) sikre dig, at dine pårørende orienteres om denne behandling af deres personoplysninger – du kan evt. vise dem denne privatlivspolitik.

Lægeundersøgelse

Hvis vi efter donorinterviewet vurderer, at du fortsat er egnet til at blive donor, skal du have foretaget en lægeundersøgelse hos en læge, der er tilknyttet ESB. Vi modtager resultatet af lægeundersøgelsen. Grundlaget for at behandle disse oplysninger er det samtykke, som du afgiver i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Blod- og urinprøve

Hvis resultatet af lægeundersøgelsen er tilfredsstillende, beder vi dig om en urin- og blodprøve. Indsamlingen af dine urin- og blodprøver indebærer en behandling af helbredsoplysninger. Formålet hermed er, at vi kan teste dig for en række sygdomme. I den forbindelse vil vi desuden registrere oplysninger om dit fingeraftryk med henblik på at kunne registrere dig i vores adgangssystem, hvor vi bruger biometrisk identifikation. Grundlaget for at behandle disse oplysninger er det samtykke, som du afgiver i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Indgåelse af donorkontrakt og afsluttende besøg

I forbindelse med at du besøger ESB for at afgive ovennævnte urin- og blodprøver, tilbydes du at underskrive en donorkontrakt. Du skal i den forbindelse tage stilling til, om du vil være “åben donor” eller “anonym donor” (dette har navnlig betydning for, om dine eventuelle donorbørn får mulighed for senere at kontakte dig). I den forbindelse behandler vi bl.a. oplysninger om din donorstatus samt dine kontaktoplysninger. Hvis resultatet af blod- og urinprøver er tilfredsstillende, inviteres du til et afsluttende besøg hos ESB. Her skal du bl.a. gennemføre en psykologisk test, medvirke i en lydoptagelse, udarbejde en goodwill/håndskrevet besked og aflevere et foto af dig selv som baby. Formålet med indsamlingen og behandlingen af disse oplysninger er, at de kan indgå i den donorprofil, som ESB udarbejder og videregiver til potentielle købere af din sæd, så køberen har mulighed for at danne sig et indtryk af, hvem du er. ESB udarbejder også en “staff impression” beskrivelse, som indgår i din donorprofil, hvor en medarbejder hos ESB, som har haft regelmæssig kontakt med dig i ansøgningsprocessen, beskriver det indtryk, som den pågældende medarbejder har fået af dig. Grundlaget for at behandle disse oplysninger er det samtykke, som du afgiver i henhold til databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra a, og artikel 9, stk. 2, litra a.

4. Behandling af personoplysninger i forbindelse med dit virke som donor hos ESB

Matching af billeder

ESB behandler også oplysninger i form af dit portrætbillede til såkaldt “fysisk matching” med en potentiel kunde hos ESB. Ved fysisk matching sker der ikke videreformidling eller videregivelse af dit billede. ESB foretager derimod en intern “matching”, idet vi sammenholder dit portrætbillede med de portrætbilleder, vi modtager fra vores kunder. Formålet er, at ESB skal vurdere, om billedet af dig ligner det billede, vi har modtaget fra vores kunder. Grundlaget for at behandle dit portrætbillede er det samtykke, som du afgiver i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Behandling af helbredsoplysninger mv.

Når du er blevet godkendt som donor hos ESB, indkaldes du løbende til konsultationer om dit helbred, hvilket indebærer en behandling af dine helbredsoplysninger. Derudover opbevarer ESB dine sæddonationer, hvilket indebærer en behandling af dine genetiske oplysninger. Grundlaget for at behandle disse oplysninger er det samtykke, som du afgiver i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Derudover kan din DNA – hvis du har valgt at være “åben donor” – blive brugt til at udføre faderskabstests for at fastslå et biologisk match mellem dig og et donorbarn. Dette har du i så fald også givet samtykke til, jf. ovenfor.

Modtagere

Dine donationer og oplysninger om dit helbred videregives til fertilitetsklinikker over hele verden, så fertilitetsklinikkerne kan tilbyde fertilitetsbehandling og befrugtning af kvinder til deres egne kunder eller EBS’s kunder. Behandlingsgrundlaget for videregivelsen af dine genetiske oplysninger er det samtykke, som du har afgivet i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Oplysningerne i din donorprofil – dog ikke oplysninger, der identificerer dig eller din familie – vil blive videregivet på bl.a. ESB’s hjemmesider, så ESB kan markedsføre din sæd overfor vores kunder.

Hvis ESB skulle indstille sin virksomhed, videregives personoplysningerne i din donorjournal til et andet vævscenter for at sikre overholdelse af kravet om sporbarhed i § 11 i bekendtgørelse om kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler.

Specifikt for åbne donorer:

Vi kan frigive dit navn og dine kontaktoplysninger til et donorbarn. Vi kan endvidere, for at opfylde myndighedskrav, videregive dit navn, din fødselsdato, dit fødselssted, din nationalitet, din uddannelse og dine kontaktoplysninger til et behandlingssted eller en national myndighed.

5. Overførsel til tredjelande
Vores donorprogram indebærer også videregivelse til modtagere i lande uden for EU/EØS. I den forbindelse vil dine personoplysninger blive overført til klinikker, enkeltpersoner og nationale myndigheder som beskrevet ovenfor.

Du finder en liste over disse modtagere og lande her (opdateres løbende). Listen er ikke være udtømmende, da ESB ikke er bekendt med identiteten på sandsynlige købere/modtagere på tidspunktet for donationen, og fordi strå også kan købes af kunder på ESB’s hjemmeside.

Retsgrundlaget for videregivelsen er dit samtykke, samt den standardkontrakt som ESB har indgået med modtagerklinikken. Du kan se et eksempel på standardkontrakten her: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915.

Vores databehandlere kan desuden overføre dine personoplysninger til deres underleverandører i USA. En sådan overførsel er baseret på EU’s standardkontrakt til overførsel af personoplysninger til tredjelande. Standardkontrakten kan tilgås her: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=DA

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Hvis du ikke bliver godkendt som donor

Hvis du ikke skulle blive godkendt som donor, sletter vi alle dine personoplysninger (med undtagelse af dine kontaktoplysninger og dit CPR-nummer) hurtigst muligt. Vi opbevarer dine kontaktoplysninger og dit CPR-nummer i 30 år efter det tidspunkt, hvor du får meddelt, at du ikke bliver godkendt som donor, idet vi vil skulle kunne identificere dig i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Hvis du bliver godkendt som donor

Hvis du bliver godkendt som donor, og ESB derefter sælger dine sæddonationer, er ESB pålagt at opbevare alle de oplysninger, der er indeholdt i din donorjournal i minimum 30 år efter, at vi har afsendt din sidste sæddonation. Dette sker for at opfylde de krav om sporbarhed, der følger af lovgivningen (vi henviser til bekendtgørelse om kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler §§ 10 og 18 samt bilag 4 og 8 til bekendtgørelsen). Opbevaringen af dine helbredsoplysninger og genetiske oplysninger kan derudover ske for at vurdere genetiske sygdomme (bivirkninger), der kan opstå hos donorbørn. Samlet set indebærer dette, at ESB opbevarer de personoplysninger i minimum 30 år efter, at vi har afsendt din sidste sæddonation.

7. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at udøve en af ovenstående rettigheder, kan du kontakte ESB på dataprotection@europeanspermbank.com.

8. Tilbagetrækning af samtykke
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på dataprotection@europeanspermbank.com.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Bemærk, at karakteren af donation af sæd betyder, at selv hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan der være et andet retsgrundlag for videre behandling af dine personoplysninger, herunder myndighedskrav. Bl.a. er ESB pålagt at overholde kravene om sporbarhed (se punkt 6 ovenfor), hvorfor oplysningerne i din donorjournal vil blive opbevaret for at overholde lovgivningsmæssige krav, uanset om du trækker dit samtykke tilbage.

9. Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på: dataprotection@europeanspermbank.com

10. Ændring af oplysninger mv.
Hvis du ønsker at opdatere, ændre eller slette de personoplysninger, vi har registreret om dig, ønsker at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du kontakte os på dataprotection@europeanspermbank.com.

11. Klager
Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på dataprotection@europeanspermbank.com. Du kan også klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på https://www.datatilsynet.dk/.

Du er altid velkommen til at sende os en mail eller ringe til os, hvis du har spørgsmål.

Tlf. 88771757

Kontakt os

European Sperm Bank er centralt placeret i
København, Lyngby og Aarhus.

FIND VORES ADRESSER

Se adresser

ANSØG NU

Dit første trin mod at blive sæddonor hos European Sperm Bank er at udfylde ansøgningsskemaet. Klik på knappen ”Ansøg nu” nedenfor.

Ansøg nu

BLIV SÆDDONOR

Du skal være mellem 18 og 40 år, være sund og rask og have lyst til at hjælpe barnløse kvinder og par. Selve ansøgningsprocessen har fire trin.

Læs mere

ADRESSER

European Sperm Bank er centralt placeret i lyse og rare omgivelser på Nørrebro i København, i Lyngby nær DTU og i Latinerkvarteret i Aarhus.

Se adresser

OM OS

Vi gør en forskel for barnløse over hele verden. Hos European Sperm Bank har vi specialiseret os i indsamling, behandling og distribution af sæd.

Læs mere